East Asian Meeting of Astronomy 5
Time: November 13-16, 2001
Place: ASIAA, Taipei, Taiwan

Participants

From China
National Astronomical Observation, Chinese Academy of Sciences Division for Fundamental Research, CAS
Zhao, Yongheng
Peng, Bo
Chen, Jiansheng
Zhao, Gang
Jin, Shengzhen
Huang, Yong
Division for International Cooperation, CAS Purple Mountain Observatory, CAS
Qiu, Juliang Shi, Sheng-Cai
Mao, Ruiqing
Yao, YongQiang
Yang, Ji
Shanghai Astronomical Observatory, CAS Urumqi Astronomy Observatory, CAS
Jiang, DongRung Ali.Esamdin
Yunnan Astronomical Observatory, CAS
Li, Yan  
From Japan
National Astronomical Observatory of Japan NAOJ, Nobeyama Radio Observatory
Kaifu, Nario
Kawabe, Ryohei
Hasegawa, Tetsuo
Honma, Mareki
Ohishi, Masatoshi
Inoue, Makoto
Nakai, Naomasa
Ezawa, Hajime
NAOJ, SUBARA The Institute of Space And Astronautical Science
Noumaru, Junichi
Pyo, Tae-Soo
Hirabayashi, Hisashi
University of Tokyo Department of Astrophysics, Nagoya University
Kohno, Kotaro Sato, Shuji
From Korea
Korea Astronomy Observatory Taeduk Radio Astronomy Observatory, KAO
Cho, SeHyung
Lee, WooBaik
Jung, JaeHoon
Han, SeongTae
Bohyunsan Optical Astronomy Observatory, KAO Division of Space Astronomy, KAO
Kim, KangMin
Hyung, Siek
Han, WonYong
Seoul National University Yonsei University
Park, YongSun
Lee, HyungMok
Hong, SeungSoo
Chun, MunSuk
Lee, YoungWook
Byun, YongIk
Kyung Hee University
Minn, YoungKey  
From Taiwan
Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica Department of Physics, National Taiwan University
Lo, Fred
Yuan, Chi
Lee, Typhoon
Chen, Ming-tang
Ohashi, Nagayoshi
Chiueh, Tzi-Hong
Institute of Astronomy, National Tsing Hua University Institute of Astronomy, National Central University
Chou, Dean-yi
Chang, Hsiang-kuang
Ip, Wing
Chen, Wen-ping
Department of Physics, National Cheng Kung University Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University
Lee, Lou-chuang
Hsu, R.R.
Kuan, Yi-Jehng